Право на безоплатну правову допомогу!

18.11.2015    2997 0
Право на безоплатну правову допомогу!

Кожен звинувачений чи підозрюваний у кримінальному злочині має право на незалежного адвоката!

Якщо особу підозрюють або обвинувачують у вчиненні злочину, вона має право на захист, що зокрема полягає у наданні можливості користуватися правовою допомогою захисника. У випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом (КПК) та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, підозрюваному, обвинуваченому правова допомога надається безоплатно за рахунок держави (ст. 59 Конституції, ст. 20 КПК, ст. 14 Закону «Про безоплатну правову допомогу»),

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!

Підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому КПК, повідомлено про підо­зру, або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушен­ня. Обвинуваченим (підсудним) є особа, обвинувальний акт щодо якої переданий до суду в порядку, передбаченому КПК.

Іншим учасникам кримінального прова­дження (потерпілий, його представник та законний представник, цивільний позивач, його представник та законний представ­ник, цивільний відповідач та його пред­ставник, заявник, свідок, понятий, інші) безоплатна правова допомога не надається!

Підозрюваний, обвинувачений має право (ст. 42 КПК):

 • знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують;
 • бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, пе­редбачені КПК, а також отримати їх роз'яснення;
 • на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першо­го допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіден­ційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості;
 • на участь захисника у проведенні допиту та інших проце­суальних дій;
 • на відмову від захисника в будь-який момент криміналь­ного провадження;
 • на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених КПК та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю власних коштів на її оплату.

            Підозрюваний, обвинувачений мають також інші процесу­альні права, передбачені КПК.

 

Що таке безоплатна правова допомога?

 Це правова допомога захисника, що надається за рахунок коштів Державного бюджету України і є безоплатною для підозрювано­го, обвинуваченого. Це означає, що особа не несе жодних витрат, пов’язаних з правовою допомогою захисника, ні під час отриман­ня такої допомоги, ні в подальшому. Безоплатну правову допо­могу підозрюваному, обвинуваченому надаватиме адвокат, який забезпечить захист від обвинувачення, представництво інтересів та складання процесуальних документів. Прибуття адвоката до підозрюваного, обвинуваченого забезпечує відповідний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги - державна установа, що діє на території Автономної Республіки Крим, кожної області, міст Києва та Севастополя.

Чи має особа право на безоплатну правову допомогу?

Якщо особу затримано за підозрою у вчиненні злочи­ну, вона має право на безоплатну правову допомогу незалежно від рівня доходів. Така допомога нада­ється усім, хто перебуває під юрисдикцією України.

Це означає, що після затримання, у разі надання особі проце­суального статусу підозрюваного чи обвинуваченого, слідчий, прокурор, слідчий суддя або суд зобов’язані залучити захис­ника, що надаватиме безоплатну правову допомогу (такий спосіб називається «залучення захисника за призначенням»), якщо:

 • особу підозрюють або обвинувачують у вчиненні особливо тяжкого злочину, тобто злочину, за який передбачено покарання у виді штрафу в розмірі понад 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад 10 років або довічне позбавлення волі;
 • особі менше 18 років або під час вчинення злочину, у якому таку особу підозрюють чи обвинувачують, їй було менше 18 років;
 • внаслідок психічних або фізичних вад особа не здатна повно цінно здійснювати свій захист;
 • особа не володіє українською мовою;
 • до особи мають намір застосувати примусові заходи медичного характеру у зв’язку із психічним захворюванням (ст. 49, 52 КПК).

Слідчий, прокурор, слідчий суддя або суд зобов’язані залучити захисника за рахунок держави також у випадку, якщо особа заявила клопотання про залучення захисника, але за відсутніс­тю коштів чи з інших об'єктивних причин не може його залучити самостійно. Або у будь-яких інших випадках, якщо вони самі вирішать, що обставини кримінального провадження вимагають участі захисника (ст. 49 КПК).

Як залучити захисника?

Представник правоохоронного органу, що здійснив за­тримання, зобов’язаний невідкладно повідомити про цей факт відповідний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який протягом двох годин забезпечує прибуття захисника. Представник правоохоронного органу, відповідальний за перебування затриманих, зобов’язаний перевірити виконання обов’язку щодо інформування центру про затримання особи та реалізувати його самостійно, якщо цього не було зроблено раніше. У такому випадку від особи не вимагається заявляти жодних клопотань, складання чи підписання будь-яких інших документів.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!

Особа вважається затриманою не з моменту, коли складено протокол про затримання, а тоді, коли вона силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою (ст. 209 КПК). Це має значення, оскільки затримана особа негайно звільня­ється, якщо протягом 72 годин із моменту затримання їй не вручено вмотивованого судового рішення про тримання під вартою (ст. 12 КПК). Тому необхідно запам’ятати час фактичного затримання, вимагати його фіксації у протоколі затримання і проінформувати про це адвоката.

Надалі затриманому варто заявити клопотання про залучен­ня захисника за призначенням, якщо за відсутністю коштів чи з інших об’єктивних причин він не може залучити захисника самостійно. Відповідне клопотання адресується слідчому, прокуророві, слідчому судді або суду і має бути ними розгля­нуто в розумні строки. Внаслідок розгляду слідчий або прокурор виносить постанову, а слідчий суддя чи суд постанов­ляє ухвалу, якою доручає відповідному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги призначити адво­ката для здійснення захисту за призначенням та забезпечити його прибуття у зазначені у постанові (ухвалі) час і місце для участі у кримінальному провадженні. Постанова (ухвала) про доручення призначити адвоката відразу направляється відповідному центру з надання безоплатної вторинної пра­вової допомоги і є обов'язковою для негайного виконання. Невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання поста­нови (ухвали) про доручення призначити адвоката тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!

 До конфіденційного побачення з адвокатом затриманому бажано уникати будь-якого спілкування із працівниками органу досудового розслідування та не підписувати жодних до­кументів. Затриманий має право не говорити нічого з приводу підозри проти себе, обвину­вачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання (ст. 63 Конституції України, ст. 18, 42 КПК). Відмова затриманого від адвоката не може бути прийнята, якщо за­явлена у відсутності адвоката чи без надання можливості для конфіденційного спілкування з адвокатом.

Недотримання цих простих правил до прибуття захисника може призвести до непоправних на­слідків для особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину.

Чи є призначений адвокат незалежним?

Центр призначить захисника з числа професійних адвокатів, попередньо відібраних на конкурсній основі. Цей адвокат призначається також незалежно від впливу слідчого, проку­рора, слідчого судді чи суду, його кваліфікацію перевірено, і якість його роботи гарантується державою. Особа, якій призначено адвоката за рахунок держави, не може обирати його на свій розсуд.

Адвокати, які надають безоплатну правову допомогу, збері­гають незалежність, мають всі права та гарантії, передбачені Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Незважаючи на те, що діяльність адвоката оплачується за раху­нок держави, державні органи та посадові особи не мають права втручатися у його роботу і давати будь-які вказівки щодо здійснення захисту у справі підозрюваного, обвинуваченого.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!

Не варто сліпо довіряти працівникам право­охоронних органів, які рекомендують скори­статися послугами «знайомих високопрофесійних адвокатів», навіть (і тим більше!) якщо така допомога пропонується «безкоштовно». Погоджуючись укласти угоду з таким адвока­том, особа ризикує у майбутньому залишити­ся без якісної правової допомоги, оскільки залучення захисника у такий спосіб позбавляє особу права на безоплатну правову допомо­гу та знижує гарантії незалежної поведінки такого адвоката. Крім того, навіть подальша відмова підозрюваного, обвинуваченого від «нав’язаного» йому захисника може бути умисно проігнорована. Пам’ятайте, закон гарантує кожному якісну правову допомогу незалежного захисника, а держава ефективно реалізує це право.

Як довго особа може отримувати безоплат­ну правову допомогу?

Захисник, який надає безоплатну правову допомогу затриманій особі, здійснює це до завершення розгляду питання про обран­ня, зміну або скасування запобіжного заходу в апеляцій­ній інстанції.

  Захисник, залучений за призначенням, має здійснювати захист особи до завершення кримінального провадження у касаційній інстанції, якщо не прийняте остаточне рішення на користь підза­хисного на більш ранніх стадіях.

Держава припинить надавати безоплатну правову допомогу, якщо особа залучить захисника за власний рахунок.

Чи може бути замінений захисник?

Адвоката, який надає безоплатну правову допомогу, може бути замінено у разі його хвороби, неналежного виконання ним своїх зобов'язань, недотримання порядку надання безоплатної вто­ринної правової допомоги, виключення його з Реєстру адвока­тів, які надають таку допомогу (ст. 24 Закону «Про безоплатну правову допомогу»).

Куди можна поскаржитися на захисника?

У разі, якщо захисник неналежним чином виконує свої обов’язки, підзахисний може звернутися з відповідною скаргою до центру. Якщо така скарга підтвердиться, адвокат може бути виключе­ний із системи безоплатної правової допомоги.

Також зі скаргою на неналежні дії адвоката особа може звер­нутися до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, яка має повноваження розглянути скаргу і притяг­нути адвоката до дисциплінарної відповідальності.
 

Оскарження рішення центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Якщо особа вважає, що центр припинив надавати безоплатну правову допомогу неправомірно, вона може оскаржити це рішення до адміністративного суду.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги:

0 800 21 31 03  (цілодобово)

Офіційний вебсайт Регіонального центру з надання безоплатної первинної правової допомоги в Одеській області:

http://odesa.legalaid.gov.ua/

e-mail: info@legalaid.gov.ua

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!КОММЕНТИРОВАТЬ:


КОММЕНТАРИИ: